ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie STUDIO.WHY een overeenkomst sluit.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door STUDIO.WHY gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst met derden aangaat.

3. OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zullen in schriftelijke vorm worden aangeboden. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. STUDIO.WHY is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. STUDIO.WHY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STUDIO.WHY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STUDIO.WHY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STUDIO.WHY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STUDIO.WHY zijn verstrekt, heeft STUDIO.WHY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. STUDIO.WHY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STUDIO.WHY is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STUDIO.WHY kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan STUDIO.WHY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De opdrachtgever vrijwaart STUDIO.WHY voor eventuele aanspraken van derden.

5. CONTRACTSDUUR - UITVOERINGSTERMIJN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever STUDIO.WHY derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STUDIO.WHY zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STUDIO.WHY de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast prijs is overeengekomen zal STUDIO.WHY daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

7. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, STUDIO.WHY gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en STUDIO.WHY zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is STUDIO.WHY niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt STUDIO.WHY zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door STUDIO.WHY verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (Miro-) templates, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STUDIO.WHY worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. STUDIO.WHY behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. OPZEGGING

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft STUDIO.WHY recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan STUDIO.WHY zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door STUDIO.WHY, zal STUDIO.WHY in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De vorderingen van STUDIO.WHY op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst aan STUDIO.WHY ter kennis gekomen omstandigheden geven STUDIO.WHY goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Indien STUDIO.WHY de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is STUDIO.WHY bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van STUDIO.WHY schadevergoeding te vorderen.

11. GEBREKEN - KLACHTTERMIJNEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan STUDIO.WHY.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal STUDIO.WHY de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal STUDIO.WHY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

12. PRIJZEN

 1. Eventuele offertes en kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 3 en 5 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 4 en 5 van dit artikel.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Deze vaste prijs is exclusief BTW.
 4. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van STUDIO.WHY. STUDIO.WHY voorziet in een overzicht van uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Deze prijs is exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 6 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door STUDIO.WHY aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van STUDIO.WHY en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens STUDIO.WHY onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14. INCASSOKOSTEN

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal vanaf de uiterste dag dat betaling had moeten plaatsvinden een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien STUDIO.WHY haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van STUDIO.WHY om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 2. Indien STUDIO.WHY hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 3. De eventuele door STUDIO.WHY gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

15. AANSPRAKELIJKHEID

Indien STUDIO.WHY aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van STUDIO.WHY, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van STUDIO.WHY beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STUDIO.WHY of haar ondergeschikten.
 5. STUDIO.WHY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STUDIO.WHY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STUDIO.WHY niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STUDIO.WHY worden daaronder begrepen.
 2. STUDIO.WHY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STUDIO.WHY haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STUDIO.WHY opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STUDIO.WHY niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien STUDIO.WHY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

17. GESCHILLENBESLECHTING

De rechter in ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft STUDIO.WHY het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen STUDIO.WHY en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.